Povinné zverejňovanie

Zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom na zhotovenie zákazky:

„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTPOL V LUČENCI“

Zmluva o dielo

Dodatky ku zmluve o dielo

Dodatky ku zmluve o dielo č.2

Dodatky ku zmluve o dielo č.2-1

Dodatky ku zmluve o dielo č.3

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Názov zákazky:„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTPOL V LUČENCI“

na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk OSTPOL

Príloha časť 1

Príloha časť 2

 

 

Zmluva bola zverejnená 7.12.2017 a účinnosť nadobudla 8.12.2017

Neváhajte nás kontaktovať