Povinné zverejňovanie———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom na zhotovenie zákazky:

„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTPOL V LUČENCI“

Zmluva o dielo                               Dodatky ku zmluve o dielo

zmluva    dodatok

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Názov zákazky:„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTPOL V LUČENCI“

na stiahnutie výzva: vyzva_na_predkladanie_ponuk_OSTPOL.pdf

na stiahnutie PD: Príloha_č._2_PD_časť1               Príloha_č._2_PD_časť2

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zmluva bola zverejnená 7.12.2017 a účinnosť nadobudla 8.12.2017

zmluva_Strana_1 zmluva_Strana_2 zmluva_Strana_3

———————————————————————————————————————————————————————————————————-